Истраживање „Извештај о остваривању права детета у образовном систему“

Ужички центар за права детета представља публикацију „Извештај о остваривању права детета у образовном систему – са посебним усмерењем на децу из осетљивих групa“, насталу у сарадњи са Дечјом фондацијом Песталоци. Она прати препоруке Комитета за права детета Републици Србији које се односе на права детета у оквиру образовног система и даје осврт на тренутно стање. Заснива се на деск истраживању, као и на подацима добијеним реализацијом анкета и фокус група са децом, родитељима и запосленима у образовном систему.

Публикација може послужити организацијама цивилног друштва у програмирању и планирању активности проистеклих на доказима; неформалним групама за ефикасније ангажовање на заштити и унапређењу права осетљивих група деце у процесу образовања. Налази истраживања могу користити доносиоцима одлука у оцени релевантности, ефикасности, ефективности и одрживости  јавних политика, у циљу њеног преиспитивања и унапређења, односно ревизије и даљег планирања. Такође, налази публикације могу помоћи донаторској заједници у планирању програма усмерених на унапређење појединих тематских области права детета.

Одређени налази из публикације биће представљени у алтернативном извештају који ће израдити Коалиција за мониторинг права детета у Србији, а чији је члан Ужички центар за права детета.

Остале вести