Истраживање о културним потребама младих у општини Пожега – поглед на приоритете у области локалне омладинске и културне политике

У периоду од марта до јуна 2024. године, удружење Независни филмски центар Филмарт из Пожеге спровело је истраживање културних потреба младих у Општини Пожега. Ово истраживање је реализовано у оквиру пројекта под називом „Култура пита младе – истраживање културних потреба младих у Општини Пожега“, који је део ширег програма „ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији“. Пројекат је подржан од стране Европске уније и реализује се у партнерству с организацијама цивилног друштва – Новосадска новинарска школа, ЕНЕЦА, Ужички центар за права детета, Нова планска пракса, Сигурне стазе, Млади пољопривредници Србије и међународним партнером, фондацијом Фридрих Еберт (Фриедрицх Еберт Стифтунг).

Извор: Unsplash

Истраживање је имало за циљ да допринесе дефинисању приоритета у области омладинске и културне политике у Општини Пожега, усклађених са потребама младих и европским стандардима за младе. У циљу побољшања стања у области омладинске и културне политике на локалном нивоу, НФЦ Филмарт објављује извештај о спроведеном истраживању, чинећи га доступним релевантним организацијама, институцијама и доносиоцима одлука.

Методолошки истраживање је спроведено кроз три приступа – деск истраживање, анкета међу младима из Пожеге и фокус групе. Деск истраживање је обухватило преглед релевантних докумената и стратегија у Општини Пожега који се тичу наведених интересних области. Анкета је спроведена онлајн и обухватила је узорак од 194 испитаника узраста од 15 до 30 година. Фокус групе су пружиле дубљи увид у ставове и искуства младих у вези са културним потребама. Очекивања су да ће извештај о овом истраживању послужити као важан документ у даљем развоју омладинске и културне политике у Општини Пожега, пружајући смернице за унапређење квалитета живота младих и стварање инклузивног окружења које подржава њихове културне потребе.

Извор: Unsplash

Закључци истраживања о културним потребама младих у Општини Пожега указују на неколико кључних налаза. Према резултатима истраживања, већина младих сматра да је културна понуда у Пожеги просечна или добра, али постоји изражена потреба за већим приступом културним садржајима и активностима прилагођеним њиховим интересовањима као и програмима едукације у области културе и уметности (радионице). Такође, уочена је потреба младих за бољим информисањем о доступним културним садржајима. Млади су истакли важност подршке локалних институција културе, школа, организација цивилног друштва у остваривању њихових културних права и интересовања. Највеће интересовање младих је за музичке програме, концерте на отвореном простору, филмове (пројекције на отвореном), позоришне представе, фестивале и програме који промовишу културно наслеђе. Критички су се осврнули на недостатак активног учешћа младих у телима као што су Савети за младе, и изјавили су да су спремни да се ангажујуу оваквим телима уколико им се пружи прилика и адекватна подршка.

Као главни закључак овог истраживања намеће се  потреба да локална самоуправа, у сарадњи са свим релевантним актерима у локалној заједници, приступи систематичном планирању омладинске и културне политике у наредном периоду. Будући да Општина Пожега нема важећи стратешки документ за младе (Стратегију, нити Локални акциони план), а такође нема ни активну Канцеларију за младе, ни Клуб за младе, које је имала у ранијем периоду, млади не препознају ниједну институцију која се брине о њиховом положају, нити заступа њихове интересе.

Подсетимо се да je према резултатима пописа из 2022. године, у општини Пожега, број становника, у односу на попис из 2011. године, мањи за 12.7%, а да најмлађи контингент становништва у укупном становништву учествује са само 17,77%. Просечна старост становништва општине Пожега износи 45,94 година, па се на основу тога Општина Пожега сврстава у општине у стадијуму најдубље демографске старости (гранична вредност је 43 године). Из тог разлога, неопходно је у наредном периоду радити на поправљању положаја младих како би се предупредила даља депопулација општине Пожега, али и мотивисали млади се да након свог школовања врате у своје родно место.

Истраживање је, између осталог, указало и на низ алармантних налаза, због којих је неопходно хитно започети систематично бављење младима у општини Пожега, и то не само када је у питању задовољење њихових културних, већ и свих других потреба младих. Наиме, један од главних проблема који је уочен током рада на анкети јесте пасивност младих за укључивање у друштвени живот заједнице. Приликом рада на анкети уочена је неодлучност и незаинтересованост младих да искористе прилику – да када су упитани о њиховим потребама на то и одговоре. Приметан је и велики број неодлучних и недефинисаних одговора. Закључује се да је потребно радити на иницирању програма за активније укључивање младих у живот локалне заједнице кроз развој омладинског активизама, волонтеризма, програме мобилности и укључивања младих у процесе доношења одлука, креирање и реализацију различитих програма и слично.

Такође, налази спроведене анкете са младима показали су да велики број младих нема довољно знања и информација о пољу културе и уметности. Одређен број младих не уочава јасну границу између културе и уметности на једној страни, и забаве на другој страни, па је чест случај да су млади као пожељне културне програме наводили наступе естрадних звезда, журке, вашаре, нова места за изласке, па и спортске садржаје и активности. Из тога следи закључак да је потребно радити на развоју и имплементацији различитих едукативних програма са младима, ради њиховог упознавања светом уметности и креативности, као и са потенцијалима, знањима и вештинама које ова област може да пружи младима.

Извор: Unsplash

Пре извештају истраживања, најприоритетнији задатак локалне самопуправе и свих релевантних актера у Општини Пожега јесте укључивање у процес израде новог стратешког документа за младе и локалног акционог плана, који ће инклузивно укључити младе у њихово креирање, као и установе, удружења и остале стручне капацитете у општини. Као приоритети, у имплементационом смилсу, наводе се: простор (клуб) за младе, организовање разноврсних културних програма, едукативних радионица и промовисање активног учешћа младих у културним иницијативама и одлучивању. Као посебно важно издваја се и унапређење информисања младих, као и сарадње између школа, институција културе, удружења и локалне самоуправе ради стварања динамичне културне сцене која ће подржати потребе младих у Општини Пожега.

Цело истраживање, можете пронаћи ОВДЕ.


 

Остале вести